Privacy verklaring

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan mij verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website  van Competente Organisaties. Ik hecht groot belang aan de privacy van mijn klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Ik verwerk data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Visionsinc, waaronder Competente Organisaties valt, is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen Visionsinc bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In dit privacy statement leg ik uit welke gegevens Visionsinc verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.   

Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat u gebruik maakt van diensten van Competente Organisaties en/of omdat u deze zelf vrijwillig verstrekt. Het gaat om gegevens zoals:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in een bespreking, op een webformulier, via e-mail of telefonisch.
Visionsinc verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt en waarvoor niet?

Om overeengekomen diensten en producten te kunnen verwerken
Om met u in contact te kunnen treden ten behoeve van de dienstverlening
Voor voorbereiding en uitvoering van coaching, procesbegeleiding, training en advies
Om u te informeren over diensten en producten
Voor facturatie en verwerking van betalingen
Om aan wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte, te kunnen voldoen
Met bedrijven die uw gegevens in opdracht verwerken, zoals het administratiekantoor, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten, om ervoor te zorgen dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens is gewaarborgd.

Visionsinc verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming.

Ook maakt Visionsinc geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens, waarbij zonder menselijke tussenkomst besluiten kunnen worden genomen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.   

Privacy en bescherming persoonsgegevens

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als klant of relatie van Competente Organisaties en als bezoeker van de website www.competenteorganisaties.nl  de volgende rechten:

Recht van inzage: u kunt de persoonsgegevens inzien die van u zijn opgeslagen
Recht op vergetelheid: u kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen te ontvangen als digitaal bestand
Recht op rectificatie van persoonsgegevens
De beschikbaarheid van de gegevens is uiteraard gekoppeld aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals beschreven op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien u van uw recht tot inzage, vergetelheid, rectificatie of overdraagbaarheid gebruik wilt maken, stuurt u dan een mail naar info@visionsinc.nl. Geeft u alstublieft duidelijk hierin aan wat uw vraag is met betrekking tot de AVG en waarmee ik u kan helpen. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraag ik u een kopie of scan van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij kunt u uw Burgerservicenummer (BSN) zwart maken, ter bescherming van uw privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, inhoudelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neem passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Bij een eventueel data lek zal ik direct melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen(n) zelf.

Indien u desondanks de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met mij op via info@visionsinc.nl.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat ik niet op juiste wijze omga met de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wijziging privacy statement

Competente Organisaties behoudt zich het recht voor om het privacy statement te wijzigen.

Vragen over uw privacy?

Mocht u vragen hebben over uw privacy of over hoe Competente Organisaties hiermee omgaat, neemt u dan contact met mij op via info@visionsinc.nl