Organisatieontwikkeling – Plan

Organisatieontwikkelingsplan maken

In het organisatieontwikkelingsplan (de blauwdruk) wordt in hoofdlijnen weergegeven op welke wijze de komende jaren richting gegeven zal worden aan de gewenste verandering, hoe ingespeeld gaat worden op actuele ontwikkelingen en welke visie er aan ten grondslag ligt. Het plan biedt houvast en richting aan medewerkers, management en directie om de gewenste doelstellingen te behalen. Tijdens vergaderingen met de directie of het MT help ik als procesbegeleider om hierover met elkaar helderheid te krijgen en vorm en inhoud te geven aan het plan. Desgewenst werk ik het plan in concept voor u uit.

Als het plan er is, begeleid ik, als u dat wenst, verdere implementatie tijdens  besprekingen met medewerkers in alle lagen van de organisatie, waarbij hun inbreng wordt meegenomen voor draagvlak en commitment. Ik zorg ervoor dat er tijdens deze besprekingen, ondanks verschillende meningen en belangen, goed en  constructief naar elkaar geluisterd wordt.

Opleidingsplannen maken

Ik neem u graag het maken van een opleidingsplan uit handen, zodat u zich op de corebusiness kunt blijven richten.

Een opleidingsplan ondersteunt de gewenste organisatieverandering. In het plan staat welke kennis, vaardigheden en houding op verschillend niveau – van management tot werkvloer –  en voor de verschillende professies in de organisatie nodig zijn om de gewenste ontwikkelingsslag te kunnen maken. Er is ook in verwerkt  in welke vorm kennis, vaardigheden en gedrag ontwikkeld kunnen worden.

In het plan kunnen allerlei vormen van opleiden en ontwikkelen staan: reguliere- en vakopleidingen, management – en competentietrainingen, e-learning programma’s, train-de-trainers, leren on-the-job, etc. Ook hoort er een evaluatiesysteem bij om vorderingen bij te kunnen houden en resultaten vast te kunnen stellen.

Eventueel kan er ook een opleidingsgids worden gemaakt, waarin een uitgebreidere omschrijving van alle opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden met bijbehorende kosten en met een jaarplanning van alle opleidingsactiviteiten. Uiteraard kan ik ook een (jaarlijkse) opleidingsbegroting voor u maken.

Pauline is een professionele vakvrouw; zij beschikt over brede vakkennis en ervaring en is in staat de strategische keuzes binnen organisaties te vertalen in een opleidingsplan op maat, zowel in planning als uitvoering.
Peter de Leeuw

Vraag een gratis
kennismakings- en adviesgesprek aan